ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
قیامت، روز تجسم عمل 1397/3/7

1- حضور عمل در دادگاه قیامت
2- تجسم کارهای خوب در قالب نور
3- تجسم کارهای بد در قالب نار
4- تعبیرات قرآن درباره انسان‌های نااهل
5- نقش نیّت در پذیرش کارهای خوب
6- مقایسه حضرت سلیمان و حضرت ایّوب
7- تأثیر و تأثّر کارهای خوب و بد از یکدیگر